changelog:orbiq

Changelog Orbiq

 • Ny dashboard för uppföljning av utförda larmutskick via mail och SMS
 • Ny funktion för administration av vilken metadata (taggar, termlist-items) som visas i dashboard för larmstatistik
 • Ny behörighetsnivå för administration av användares favoritlistor
 • Utökat stöd för NLA via webbaserad RDP
 • Ändrat standard landningssidan till Översiktssidan för de användare som inte har gjort egna val. Tidigare hamnade användarna i larmlistan.
 • Lagt till möjlighet att sätt igång supportchat via Hubspot, om funktionen är aktiverad i Orbiq.
 • Fixat så att när det inte finns några larmhändelser för inställt tidsintervall för beräkning av larmhändelser, så sätts antalet händelser till 0.
 • Fixat så att utskicken för obundna larmpunkter åter fungerar (bugg sedan version 1.6.1).
 • Fixat så att kvitteringar och återställningar inkluderas i statistiken på ett korrekt sätt (bugg sedan version 1.6.1).
 • Fixat så att taggning av inkomna larm återges korrekt i användargränssnitt (bugg sedan version 1.6.0).
 • Fixat så att larmutskicksjobbet kan övervakas via extern applikation och indikera eventuella fel av funktionen.
 • Fixat så att datumväljaren på statistiksidan återger rätt intervaller (tidigare återgavs angivet intervall + 1 dag).
 • Fixat så att inkomna larm använder sig av cachad tabell för att återge taggad metadata.
 • Fixat problem med att omräkningen av larmhändelser i statistiken stoppar med fel, ifall nya larm inkom under omräkningen.
 • Fixat så att proxy-delen i resurs-modal göms ifall användaren har avaktiverat proxy.
 • Fixat så att storleken (antal tecken) i databasfält för lagring av watchdog-inställningar på resursnivå är samma som de globala inställningarna. Tidigare kunde längre beskrivningstexter lagras på en global nivå och resultera i fel när nya resurser skulle sparas.
 • Fixat problem med filtrering av metadata i nya dataanalys-funktionen.
 • Byte ut datumväljarna för larmstatistik, och satte standarddatum till 7 dagar (från tidigare 30).
 • Gjort så att beräkningen av antal händelser på larmpunkter återges snabbare för definierade tidsintervaller.
 • Fixade Objekt-hierarkin så att den även fungerade för larmutskicksprofiler och behörighetshantering.
 • Fixade så att favorit-ikonen döljs ifall användaren inte har behörighet att använda favoritmarkeringsfunktionen.
 • Fixade så att nekad åtkomst/behörighet inte resulterade i att användaren fick meddelande om att denne var utloggad (buggen introducerades i och med v1.6.0).
 • Fixat hämtning av larmlistan pausas när användaren har blivit utloggad vid inaktivitet.
 • Grafdatabas
  Orbiq har nu stöd för att kopplas upp mot en grafdatabas.
 • Larmutskickskö
  Larmutskicket har blivit smartare och kan prioritera mer akuta larm.
 • Hierarkier för objekt
  Fastigheter kan nu sättas i hierarkier och ha relationer med varandra.
 • Taggning av objekt
  Fastigheter kan nu metadatamärkas. Metadata för objekt, resurser och larmpunkter visas i anslutning till översiktspanelen för objektet.
 • Förbättrad Översikt
  Vyn för översikt har ändrats och fått en bättre filtreringsfunktion. Den har kompletterats med en listvy. Användare kan även markera objekt som favoriter och filtrera list- och kartvyn så att endast favoriterna visas.
 • Snabbare larmlista
  Larmlistan laddar samtliga larm mycket snabbare nu.
 • Tagga objekt med fritexttaggar
  Möjlighet för användare att skapa fritexttaggar för objekt som sedan går att filtrera på i den nya översikten.
 • Avancerad analys
  I analysverktyget kan användare nu göra kraftfulla beräkningar där data från olika avläsningar kombineras och kan visas i relation till de inbyggda visualiseringarna.
 • Frågetecken sist i lösenord
  Nu går det att ha frågetecken sist i sitt lösenord.
 • Borttagning av proxy från server
  En proxy togs aldrig riktigt bort från Orbiq, det ledde till att proxyn fortfarande var kvar i vissa delar av Orbiq.
 • SMS utskick för larm
  Det går nu att slå på SMS-utskick via kontakt med oss. När det är påslaget kan ni som kunder själva lägga till var, när och hur ni vill skicka SMS-utskick för larm.
 • Larm för enheter som är offline
  Det går nu att slå på larm som larmar om en enhet betraktas som offline.
 • Förbättrad fel-loggning
  Bakom kulisserna spårar vi nu mer när något går fel så att vi kan lösa det snabbare, vi har lagt till bättre felkoder och introducerat en länk där våra kunder enkelt kan rapportera ett fel till oss.
 • Objekt kan delas upp
  Objekt kan delas upp i nivåer för att göra larmhanteringen ännu lättare. Till exempel kan ni välja att dela in objekten i fastighet, byggnad och byggnadsdel.
 • API
  Vi har skapat ett API för hämtning av larm och larmstatistik samt hämtning och uppdatering av objekt och areor.
 • Larm-Dashboard
  Ny dashboard för analys av larmstatistik.
 • Optimerad larmintagning
  Larmintagningen har optimerats för snabbare hantering.
 • Förbättrat UI
  Mindre grafiska fixar för en bättre användarupplevelse.
 • Språk & stavfel
  Vi har sett över och korrigerat delar av texten i Orbiq.
 • Statistik-debounce
  Skapar en fördröjning vid användning av sökfunktionen för att förhindra att sökfunktionen gör en ny sökning varje gång användaren lägger till ett tecken.
 • Ny integrationslösning för Fidelix (2-vägskommunikation)
  Stabilare datahämtning och kommunikation med direkt med Fidelix DUC:ar utan behov av mellanliggande programvara, såsom databaser eller OPC-server, m.h.a. Fidelix kommunikationsprotokoll. Integrationen möjliggör även skrivning av data till Fidelixer, exempelvis för uppdatering av börvärden, start/stop av utrustning m.m.
 • SMHI integration
  En ny typ av anslutning och jobb. Jobbet hämtar väderprognoser för angivna positioner, där varje datapunkt i jobbet är en parameter i prognosen. Uppdelningen gör det möjligt att endast hämta de delar av prognosen som anses relevanta. Exempel på datapunkter är lufttemperatur, luftfuktighet, vindhastighet och vindriktning. SMHI integrationens anslutning är en av de mer komplicerade anslutningarna. För att bättre förstå den kommer en mer detaljerad guide finnas tillgänglig på wikin.
 • Uppdatering av WDC-integrationsprofil (2-vägskommunikation)
  Tidigare har det enbart gått att hämta data från datapunkter där det finns lokal historik i WDC. Integrationen är numera omgjord till att kunna läsa och skriva till alla datapunkter och även hämta historik om det finns. Det är därmed möjligt att utföra överstyrningar vid behov. Notera att befintliga WDC-anslutningar inte är kompatibla med den nya integrationen, vilket innebär att nya anslutningar behöver skapas vid behov av den utökade funktionaliteten. I och med denna uppdatering kommer den gamla WDC-integrationen inte längre att kunna användas för några nya jobb.
 • Sökruta för anslutningslistan
  En sökruta har lagts till för att söka bland befintliga anslutningar. Sökningen filtrerar på anslutningarnas namn och typ.
 • Endast relevanta profiler
  I formuläret för att skapa en ny anslutning innehåller numera rullistan med profiler endast relevanta valmöjligheter för den valda anslutningen. Om endast ett relevant alternativ finns kommer profilen att väljas på förhand och rullistan inte vara synlig i formuläret. De flesta typer av anslutningar kommer därmed att ha en förvald profil.
 • Defaultvärden för anslutningar
  När vissa typer av anslutningar skapas kommer vissa formulärfält att vara förifyllda när formuläret öppnas upp. De ifyllda värdena är förväntade värden, exempelvis port 3306 för MySQL.
 • Tooltip för anslutningsformulär
  Formulärsfälten för en ny anslutning har fått en kort beskrivning som visas när muspekaren hålls över fältet.
 • Webport poller, batch-hämtning av data
  Webport-pollern hämtar numera flera datapunkter åt gången istället för en datapunkt i taget med minskad datatrafik som följd. I och med denna uppdatering kommer den gamla Webport-integrationen inte längre att kunna användas för några nya jobb.
 • Smartare omskrivning
  Tidigare buffrades varje datapunkt lokalt vid en omskrivning vilket ledde till att det inte skickades någon data för det jobbet tills omskrivningen blev klar. Nu buffras enbart värden för de datapunkter som behöver en omskrivning. De som inte behöver en omskrivning körs som vanligt.
 • Historikhämtning för Webport
  Fixat ett fel i historikhämtningen för Webport där jobbet tidigare inte hämtat historiken efter avbrott/tappad anslutning.
 • Minska utskriften till loggen
  Historikhämtningen loggade information för varje enskild datapunkt och för varje period av datahämtning. Loggfilerna växte snabbt och kunde leda till problem med diskutrymmet. Det har nu ändrats till att enbart skriva ut i loggen när historikhämtningen sker.
 • Kontroll av datapunkter som körs i andra jobb på samma miner
  Den befintliga funktionen slutade fungera i och med tidigare versionsuppdateringar. När nya datapunkter lades till med explorern uteblev för en del jobbtyper information om att datapunkterna redan lästes inom ett annat jobb (om så nu var fallet). Vi har återinfört funktionen för Webport, WDC och SMHI-integrationen, och kommer att åtgärda de andra integrationerna i kommande releaser.
 • WDC-miner hanterar inte tomma listor
  Ibland resulterar anrop till WDC i att antingen tidsstämpel eller mätvärde utelämnas från svaret. Detta hanterades inte väl av Miner. Numera skriver den ett felmeddelande till loggen när detta sker för att vid behov förenkla felsökningsarbetet.

En del stavfel har rättats till och mindre språkändringar gjorts. Nedan följer några av de mest märkbara

 • Minas av miner/jobb
  Den tidigare kolumnen ”Minas av miner”, som syns när datapunkter läggs till genom explorern, heter numera ”Minas av jobb”.
 • Pollers per sida
  Texten ”Pollers per sida”, som syntes när datapunkter lades till i ett jobb med explorern, har nu korrigerats till ”Datapunkter per sida”.
 • Minerns konfigurationsformulär
  En del engelska och svengelska har korrigerats till svenska i Minerns konfigurationsformulär.
 • Hämta värden för oBix-integration (bl.a. Tridium-baserade system) utan att starta jobbet.
  Nu kan man hämta det senaste värdet för datapunkterna utan att starta jobbet. Data som hämtas via denna funktion sparas inte i databasen.
 • Watchdoglarm vid diff av tidstämplar för datapunkter inom samma jobb
  Om det skiljer mer än (exempelvis) 2 timmar mellan tidstämpeln för jobbets senaste körning och tidstämpeln för någon datapunkt inom jobbet. Ett sådant larm skulle dels kunna uppmärksamma på fel vid dataavläsning från automationssystem och dels uppmärksamma på fel vid dataöverföringar till externa applikationer.
 • Larm vid för mycket mellanlagrad data
  När något går fel lagras all data lokalt hos Miner. Det kan hända att det tar lång tid innan felet är löst vilket leder till att lokal data byggs på. Nu skickas det larm när lagringen blir för stor.
 • Hämta nya datapunkter för befintligt Lindinspect-jobb
  Det går nu att hämta nya datapunkter från explorer för alla jobb av typen Lindinspect.
 • Ändringar i användargränssnittet
  Användargränssnittet är nu helt och hållet på Svenska. Plus-ikonen längst ned till höger har nu ändrats till att enbart skapa jobb och anslutningar. Tidigare har man fått välja mellan Poller, Miner och Connection men nu har Poller och Miner slagits ihop till ett och samma val.
 • Rätt kolumner vid en CSV-export för Webport
  Fixade en bugg som inte skrev ut poll_interval_sec, cov och minimal_save_interval som kolumner vid en CSV-export för Webport.
 • Datum för när ett jobb körs första gången
  För att enklare kunna felsöka vid eventuella fel som uppstår finns nu ett datum för när ett jobb startas första gången. Datumet sparas som ett element i konfigurationsfilen för varje jobb efter första start.
 • Möjlighet att ändra konfigurationen för Miner
  Denna funktion hittas längst upp i vänster spalt. Den är till för att ändra hur Miner ska bete sig, bland annat vart den ska skicka all sin data. Använd med stor försiktighet.
 • changelog/orbiq.txt
 • Senast uppdaterad: 2022/12/16 10:14
 • av dokuadmin