Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, för att kunna fullgöra våra arbetsuppgifter.

Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är för oss att kunna fullgöra våra arbetsuppgifter och dina uppgifter kommer att sparas så länge de behövs för detta ändamål.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas i normalfallet inte med någon. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Iquest AB som nås via kontaktformuläret på https://iquest.se/kontakt. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss enligt ovan, där du även når vårt dataskyddsombud. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.